1898 – 1913

Ustavující schůze nově připravované organizace Sokola v Jevišovicích byla svolána na 13. listopad 1898. Konala se na radnici. Na této schůzi, řízené tehdejším starostou města Karlem Špalkem, se sešlo 12 jevišovických občanů majících o založení Sokola zájem. Do nové organizace se ihned přihlásilo 19 členů a byl také zvolen její první výbor. Starostou se stal pan Karel Špalek, místostarostou obvodní lékař MUDr. Dvořák, členy výboru byli pánové Čada, Gregor, Hatlák, Havliš, Hrubý, Pištělák a Růžička.

Hned po založení se začala činnost Sokola slibně rozvíjet. Byli získáni další členové, začalo se cvičit, byla zřízena sokolská knihovna a začala se hrát divadla. Ze začátku se cvičilo na různých místech, například v sále na radnici, na školním dvoře, v kuželně. Se stavbou vlastní sokolovny se začalo v dubnu 1899. Pozemek ke stavbě daroval Sokolu Karel Špalek. Peníze k jejímu financování byly získány bezúročnými půjčkami od členů s tím, že jim měly být do 10 let vráceny. Během necelých 5 měsíců byla stavba, pod vedením stavitele Cyrila Prokeše, dokončena. Již 27. srpna 1899 se nová sokolovna slavnostně otevírala.

Hlavní zakladatel jednoty, Karel Špalek, byl jejím starostou až do roku 1921, tedy plných 23 let. Každoročně byla pořádána místní nebo okrsková cvičení, dojíždělo se cvičit i do okolních jednot. Konala se pochodová cvičení, výlety, ročně až 3 divadla, taneční věnečky, šibřinky, krojované hody, akademie. Cvičila se cvičení prostná a cvičení na nářadí. Jednota se také zúčastňovala všesokolských sletů. Nejprve cvičili jen muži. Ženy začaly cvičit až po založení kroužku paní a dívek v roce 1904. V tomto roce byla také založena sokolská kapela, která měla až 30 členů a hrála při všech příležitostech doma i v širokém okolí. V roce 1913 měl Sokol v Jevišovicích 100 členů.

1914 – 1941

V období 1. světové války, v letech 1914 – 1918, se činnost Sokola úplně zastavila. Obnovena byla až po válce. Od roku 1921 byl starostou jednoty František Štursa. V letech 1924 – 1925 bylo vybudováno sokolské hřiště, na kterém se provozovala lehká atletika, hrál se tenis, volejbal. Od roku 1924 se začalo v sokolovně hrát loutkové divadlo. Pod vedením Františka Čady bylo v letech 1924 – 1939 sehráno více jak 60 her. Starosty jednoty byli v letech 1933 – 1939 Bedřich Dohnal a po něm Cyril Špalek. V roce 1940 starostoval František Pytlík a v roce 1941, kdy němečtí okupanti činnost Sokola zakázali, František Kapinus.

1945 – 1948

Po osvobození v roce 1945 se začala činnost Sokola opět rozvíjet. Starostou jednoty byl v té době opět Cyril Špalek. Opravila se za války poničená sokolovna. V období po nástupu komunistů k moci, v únoru 1948, byla činnost Sokola, stejně jako řady dalších spolků a organizací, celostátně zastavena a majetek byl převeden na novou jednotnou tělovýchovnou organizaci. Některé tělovýchovné jednoty přitom používaly ve svém názvu dále označení Sokol.

1953 – 1989

O obnovení tělovýchovné činnosti se po roce 1953 zasadil Dr. Ladislav Audy, který starostoval tělovýchovné jednotě v letech 1955 – 1965. Za něho se začalo opět hrát loutkové divadlo. Od roku 1965 až do roku 1992 tedy celých 26 let, vedl tělovýchovnou jednotu Josef Štangl. K pravidelnému cvičení a sportování se dařilo přitáhnout mládež i dospělé. Vystřídala se zde celá řada obětavých cvičitelů a trenérů. Pokračovalo i loutkové divadlo.

1992 – 

Ke znovuobnovení původní organizace Sokola došlo až po listopadu 1989. Do obnovené České obce sokolské se vrátil v roce 1992 i Sokol Jevišovice. Starostou se stal Jan Špalek. Plynule pokračovala tělovýchovná a sportovní činnost.

Po vybudování školní tělocvičny začaly sokolské oddíly cvičit a sportovat zde. Udržování staré sokolovny bylo pro jednotu velmi problematické a proto se TJ Sokol rozhodla tuto budovu v roce 1997 prodat.

V současné době má Tělocvičná jednota Sokol Jevišovice 68 členů a jejich počet se bude určitě s narůstající nabídkou tělovýchovných aktivit dále zvyšovat. Sokol chce nabídnout všem občanům Jevišovic možnost zdravého pohybu a trávení volného času ve společnosti přátel. Činnost v současné době vyvíjí oddíly volejbalu, florbalu, badmintonu, taekwonda, cvičení jógy a stolního tenisu. Sokol pořádá lyžařské zájezdy, cyklozájezdy, na jaře a na podzim organizuje turnaje v beachvolejbalu. Od jara 2019 nabízí Sokol atraktivní aktivitu – koloběžky.